IMG_0020.jpg

IMG_0021.jpg

IMG_0022.jpg

IMG_0024.jpg

IMG_0025.jpg

IMG_0026.jpg

IMG_0027.jpg

IMG_0028.jpg

IMG_0031.jpg

IMG_0032.jpg

IMG_0034.jpg

IMG_0038.jpg

IMG_0042.jpg

IMG_0041.jpg

IMG_0040.jpg

IMG_0039.jpg

IMG_0043.jpg

IMG_0046.jpg

IMG_0047.jpg

Lumen syvyys oli viikonloppuna 104 cm.